Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT, per a una correcta execució de la xarxa de terra d´ un edifici d´ habitatges o un local de pública concurrència és necessari instal.lar en tot el perimetre de l´ edifici un anell tancat de cable rígid de coure nu. A aquest anell se li connectarán les piques de presa de terra clavades necessàries per disminuir la resistència a terra que pugui  tenir el conductor i totes les connexions cal realitzar-les amb soldadura aluminotèrmica.

Aquest mètode garanteix una alta conductivitat, així com una resistència a la corrosió galvànica excepcional, essent el sistema escollit pels nostres instal.ladors, tant per al sector habitatge i terciari com per al ferroviari i subestacions.

 

ITC-BT-26

 Li oferim dos mètodes

                             CARTUTXOS :                                                                         TAULETES :  

                           AT

  VIDEO  VIDEO                                           VIDEO  VIDEO