Les preses de terra s´ estableixen principalment amb l´ objecte de limitar la tensió que, amb respecte a terra, es poden presentar en un moment donat les masses metàlliques, assegurant l´actuació de les proteccions i eliminar o reduïr el risc que suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.

(Instrucció Tècnica Complementaria 18) 

malla-a-tierra   PICA-A-TIERRA

jabalina   Pica-de-Tierra

Trenza tierra   Barra-de-tierra

Barra-equipotencial   bentonite